کد مطلب: 10963
تاریخ انتشار : 14 آذر 1394 - 18:57
مدرسه ظرفیت های بی رقیب زیادی دارد که می تواند افزون بر محیط داخلی خود در حوزه های دیگری چون خانواده وجامعه نیز تاثیر گذار باشد

به گزارش نسل آگاه ، اما آنچه مهمترین ودر عین حال موثرترین است نهاد درون مدرسه ای شورای دانش آموزی است . شرکت بیش از  10 میلیون دانش آموز ، نامزد شد ن نزدیک به یک میلیو ن نفر وانتخاب بیش از 70000 عضوشورای مدرسه وتشکیل گروه مشاوران مدیر مدرسه ، منطقه ،استان وکشور و فعالیت مجلس شورای دانش آموزی با 150 عضو از رویدادهای ملی مهم درحوزه دانش آموزی است که همه ماهه دردهه نخست آبانماه انجام  می گیرد.

استفاده از این موقعیت استثنایی و فرصت بی رقیب این تشکل قانونی درون مدرسه ای می طلبد نسبت به شورای دانش آموزی  تاملی اساسی وبرنامه ریزی کیفی ترنمود . در این مجال و به بهانه هجدهمین رویداد مهم حوزه دانش آموزی ؛ مناسب دیدم به عنوان ادای دین به ساحت این دانش آموزان عزیز عضو شورا نکاتی چند را یاد آورشوم:
یکم : نخبه نخبه است ؛ درساحت هنر باشد یا علوم پایه ویا حوزه های اجتماعی ؛  نامزد شدن عده ای معدود از میان جمع چند صد نفره وتبلیغات میدانی و اطلاع رسانی محیطی و... آیا نشانه اعتماد به نفس وظرفیت مسئولیت پذیری وحضور اجتماعی ایشان نیست.؟ آیا این جسارت وشهامت حضور برای آینده جامعه ؛ یک فرصت نیست ؟ آیا نباید این پیشتازان عرصه مسئولیت پذیری را در شمار نخبگان اجتماعی تعریف و برای رشد استعدا های خدادادی  ایشان برنامه ریزی کرد ؟
آیا کادر سازی و تربیت عناصر مسئولیت پذیراجتماعی که حلقه مفقوده ما در تربیت نیروی مدیردرمشاغل اجتماعی است جز از روش شناسایی ، برنامه ریزی وحمایت است؟
دوم : شورای دانش آموزی که با فرایندی طولانی وپیچیده و با حساسیت های حاشیه ای همراه است با انتظارات بیرونی و مطالبات درونی به ویژه از ناحیه بازیگران اصلی خود مواجه است
 شورا با این همه حساسیت ونیز شور و استقبال ؛ به ویژه درعالم نوجوانی وجوانی با جامعه هدف سرشار از هیجان  نبایددر قالب تشریفاتی خود بماند و یاپرونده آن در موسم چند روزه نخست آبان ماه گشوده شود!
به دیگر سخن انتظار این است اعضا شورا به فراخی دامنه قانون انتخابات شورای دانش آموزی به بازی گرفته شوند و طبق آیین نامه وظایف ومسئولیت ها به شایستگی در بستر قانون شورا فعالیت نمایند .
سوم : در یک بررسی گذرا می شود گفت که 90 درصد امور مدرسه قابل واگذاری به شورا وکمیته های موضوعی آن است
از کتاب یاری و مدرسه آرایی گرفته تا دستیار مربی بهداشت ، ورزش وامور پرورشی ، مسابقات ، اردو و حتی معلم یاری و...
شناسایی امورقابل واگذاری توسعه روحه مشارکت پذیری علاوه برتمرین مسئولیت پذیری وبدون تردید در کاهش هزینه های مدرسه نیزبه نحو چشم گیری موثر خواهد بو د.
چهارم: آموزش وارتقا دانش تحلیلی حتی در قالب انتشار نشریه ویژه دانش آموزان عضو شورا و فراهم سازی زمینه اردوهای علمی ، آموزشی ، توجیهی وبه ویژه در قالب ملاقات وگفت وگوی نخبگان علمی مذهبی اقتصادی وکارافرینی می تواند در تعمیق وترویج  هویت ملی ومذهبی موثر وخود باوری واعتماد به نفس وبازگشت به ظرفیت ودارایی های داخلی را افزایش دهد
این فرصت و زمینه های میدانی واجتماعی موجب خواهد شد تا مدرسه به اهداف خود درسند تحول مانند یک مجموعه فرهنگی واجتماعی فعال و به کانون جوشان فعالیت های خود انگیخته تبدیل شود.
پنجم: به یقین مدیر مدرسه نمی تواند برای ارتقای شاخص های آموزشی وپرورشی وحتی امورات حاشیه ای برون مدرسه بهتر از اعضای شورای دانش آموزی بیابد شورا می تواند بازوان خوبی برای مدیریت مدرسه در پیوسته سازی ارتباط با بدنه دانش آموزی ، آشنایی بهتر و بیشتر با مطالبات و انتظارات و نیز ارزیابی نظام آموزشی و فعالیت های پرورشی باشد.
ناگفته پیداست در مدیریت مدارس کفه دغدغه های هزینه ای وسخت افزاری بر بعد نرم افزاری غالب است؛ این شورا می تواند بخش های فرهنگی  و آموزشی و حتی امور ارتباطات بیرونی را پوشش دهد.
ششم: انتظارات به حق ریاست محترم جمهوری در بستر ظرفیت شورای دانش آموزی قابل انجام است . مهارت نقد مدرسه ، روش های تدریس ، کتاب های درسی ، فعالیت های تربیتی واخلاقی  و در یک عبارت گویا پرسش گری از مدیر ، معلم ، کتاب ، کلاس ، مدرسه و... در صلاحیت ذاتی همین نهاد قانونی درون مدرسه است .
بی شک اگر مطالبات ریاست جمهوری در سبد شورای دیده شده و چراغ شورای دانش آموزی پر فروغ ترخواهد شد. بی شک کارهای نکرده در حوزه دانش آموزی زیاد است انشاالله دست اندرکاران به تمام یا بخشی از آن جامه تحقق خواهند پوشاند که از این جمله است:
شبکه سازی ارتباطی بین روسای موثر شواری مدارس مناطق ،استان ها در فضای مجازی پاک،
برنامه ریزی هوشمندانه برای استفاده از شوری  ظرفیت در قالب جنبس دانش آموزی ،
تعریف جایگاه ودادن موقعیت برای حضور اجتماعی موثر،
تسهیل ارتباطات اعضا با مدیران محلی منطقه ای واستانی ،
مدیریت ،هدایت وحمایت های آموزشی وپرورشی در قالب هایی چون طرح تمدن آیه ها ؛ با هدف کادر سازی ، تاسیس انجمن اعضای شورای ادواری درقالب باشگاه اعضای شورای مدرسه ومنطقه ،تولید محتوای مکتوب وچند رسانه ای برای ارتقای دانش عمومی ومهارتی اعضا، زمینه سازی برای حضور اعضا در رسانه های محلی دیداری وشنیداری ومکتوب