کد مطلب: 11103
تاریخ انتشار : 9 دى 1394 - 14:06
روايتى كوتاه از پيش زمينه ها و اتفاقات نهم دى 1388
وقتى صبر مردم تمام مى شود.../ گزارش ميدانى رسانه هاى داخلى
ماجرا از آن جا شروع شد كه با فراخواني ماهواره اي، اينترنتي و شعارنويسي جنبش سبزدرباره »عاشوراي سبز «، نيروي انتظامي بههياتهاي مذهبي دستور داد در روز عاشورا،دسته هاي عزاداري وارد خيابان انقلاب نشوند تا پليس بتواند امنيت را برقرار كند. .....

به گزارش نسل آگاه ، ماجرا از آن جا شروع شد كه با فراخواني ماهواره اي، اينترنتي و شعارنويسي جنبش سبزدرباره »عاشوراي سبز «، نيروي انتظامي به هياتهاي مذهبي دستور داد در روز عاشورا،دسته هاي عزاداري وارد خيابان انقلاب نشوند تا پليس بتواند امنيت را برقرار كند. اين تصميم پليس، ميدان و فضا را براي عمليات خرابكارانه آشوبگران هرچه بازتر كرد. از ساعاتاوليه روز جمعه 6 دي ماه 1388 (روز عاشورا) در حالي كه اكثر مردم تهران به عزاداري در مساجد و تكايا مشغول بودند، مدعيان هواداري از موسوي ابتدا در خيابان آزادي تجمع كردند و سپس به طرف ميدان انقلاب، ميدان ولي عصر و چهارراه كالج به راه افتادند. حاضران در اين تجمع و راهپيمايي، ويژگي هاي متفاوتيداشتند. عده اي براي تماشا آمده بودند. عده اي داراي اعتقادات مذهبي بودند و متناسب با روزعاشورا، شعار هيهات من الذله سرداده بودند،ضمن سردادن شعارهاي بسيار تند از جمله»مرگ بر اصل ولايت فقيه «، به اماكن دولتي،تاسيسات شهري، رهگذران داراي ظاهر شرعيو هر چيزي كه بوي دين و حكومت مي داد،حمله مي كردند. شب قبل، عليرضا نوري زادهدر گفتگو با تلويزيون العربيه هشدار داده بودكه روز عاشورا شعارهاي بسيار جديدي خواهيمديد و اين بار نه احمد ي نژاد بلكه شخصرهبري هدف شعارها خواهد بود. سازمانمجاهدين خلق هم در رسانه هاي خود، مردمايران را به شورش عمومي و سردادن شعارمرگ بر اصل ولايت فقيه براي يكسره كردنكار رژيم در روز عاشورا فراخوانده بود. پيشگويينوري زاده و رسانه هاي مجاهدين خلق درست از آب درآمد. تجمع كنندگان روز عاشورا نهفقط شعارهاي بي سابقه و بسيار تندي سرمي دادند بلكه به شكل بسيار جسورانه اي باماموران نيروي انتظامي درگير شدند و اعمال بسيار وقيحانه اي انجام دادند. از جمله در تقاطع خيابان جمال زاده _ آزادي، به زنانچادري حمله و چادرها را از سرشان كشيدند،چندين نفر ديگر با ظاهر مذهبي را به شدت مجروح كردند. در خيابان آزادي تعدادي زن و مرد، اتوبوس شركت واحد حامل يك روحانيرا متوقف و مقابل چشمان حيرت زده مردم،كشف حجاب كرده و اعمال منافي عفتانجام دادند (فارس، 7دي)، در خيابان انقلاب،ماموران پليس را محاصره و ضمن خلع سلاح،كتكشان زدند و از آن ها خواستند براي كتكنخوردن و آزاد شدن، به ولايت فقيه توهينكنند. همچنين تعدادي زن و مرد در خيابانآزادي يك جوان رهگذر را كه ظاهري مذهبيداشت، محاصره، دستگير و پس از كتك مفصل،كاملاً برهنه كردند. (فيلم اين اعمال وقيحانهدر اينترنت منتشر شد). در ميدان جمهورينيز حوالي ظهر، صف نماز ظهر عاشوراييك هيات عزاداري بنام هيات آل طه را سنگباران كردند و در مسير خود علامت هايعزاداري و غرف ههاي توزيع نذورات را تخريبكردند. با تخريب هر علامت يا آتش زدن هرمحل جديد، تجمع كنندگان براي تخريب گرهورا مي كشيدند و او را با سوت و كف، تشويقمي كردند. اقدامي كه نشان دادن گوشه هايياز آن در تلويزيون، خشم عمومي را به شدتبرانگيخت(سايت الف/ 7 دى 92)
 
ادامه دارد....