فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی:
فرمانده ارشد آجا در خراسان ‌جنوبی با بیان اینکه در 31 شهریور سال 59 نیروهای مقتدر نظام از ملت خود دفاع کردند، گفت: دفاعی که از ملت و ناموس و اسلام باشد مقدس است.
اشتراک در رژه 31 شهریور،رژه بیرجند،رژه 95،امیر سرتیپ دوم ستاد قوام یوسفی فرمانده ارشد آجا،