اسرارآميزترين پديده های تاريخی خراسان جنوبی، غارهای چنشت و چهل چاه در 60 كيلومتری جنوب شهرستان سربیشه و جنوب شرقی شهرستان بیرجند است.
اشتراک در غار چنشت،پدیده های تاریخی