ای انسان حواست است به کجا می روی؟!
چند روزی می شود که نمازش را تند تر می خواند. این روز ها موبایلی که تازه خریده را پایین مهرش می گذارد و سرعت نمازش را با سرعت دانلود هایش میزان می کند که نکند نماز تمام شود و دانلود ها روی زمین بماند!
اشتراک در نماز ،موبایل