رییس جمهوری پس از تدفین پیکر والده مرحومه خود سکینه پیوندی، خطاب به جوانان گفت: جوانان قدر پدر و مادر خود را بدانند .
مسائل فرهنگی را سیاسی نکنیم
امام جمعه درمیان بابیان‌اینکه امروز رسالت آموزش و پرورش روز به روز سنگین‌تر می‌شود گفت: مسائل فرهنگی را سیاسی نکنیم.
اشتراک در مراسم